User agreement

ALGEMENE VOORWAARDEN INFLUENCERS

 

 1. Definities

  • BuzzBoost: de besloten vennootschap BuzzBoost Group B.V., gevestigd te Scheemda, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 93338589

  • Account: het gebruikersaccount van de Influencer waarmee toegang wordt verkregen tot het Platform.

  • Bedrijf: een rechtspersoon of natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf die klant is van BuzzBoost en Campagnes op het Platform publiceert.

  • Bewijsmateriaal: content die door de Influencer wordt geüpload in zijn account en die dient als bewijsmateriaal dat de afspraken uit een Overeenkomst zijn nagekomen.

  • Campagne: een aanbod van een Bedrijf aan de Influencer, waarbij het Bedrijf zijn producten of diensten onder bepaalde voorwaarden ter beschikking stelt aan de Influencer. Campagnes worden gepubliceerd op het Platform.

  • Dienst: het door BuzzBoost beschikbaar stellen van het Platform aan de Influencer.

  • Influencer: een rechtspersoon of natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die via zijn of haar social media accounts, website en/of andere online platformen publiceert over een dienst of product van een Bedrijf. De Influencer wordt geacht 18 jaar of ouder te zijn.

  • Intellectuele Eigendomsrechten: auteursrechten, merkenrechten, modellenrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten.

  • Overeenkomst: iedere overeenkomst die via het Platform ontstaat tussen de Influencer en een Bedrijf.

  • Partij: BuzzBoost of de Influencer.

  • Partijen: BuzzBoost en de Influencer.

  • Platform: het online platform van BuzzBoost, te bereiken via de BuzzBoost app.

 2. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en overige leveringen van Diensten door of namens BuzzBoost aan de Influencer.

  • Afwijken van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk als dat uitdrukkelijk en schriftelijk door Partijen is overeengekomen.

  • Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig en/of niet-afdwingbaar mocht blijken te zijn, zullen de overige bepalingen van de overeenkomst onverminderd van kracht blijven en zullen Partijen in onderling overleg de ongeldige respectievelijk niet-afdwingbare bepaling vervangen door een geldige en/of uitvoerbare bepaling waarvan de aard en strekking de ongeldige en/of onuitvoerbare bepaling het meest nabij komt.

 

 1. Wijziging van de algemene voorwaarden

  • BuzzBoost behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

  • BuzzBoost zal de Influencer informeren over de wijzigingen in de algemene voorwaarden.

 2. Rol van BuzzBoost

  • BuzzBoost is geen partij bij Overeenkomsten tussen Influencers en Bedrijven die tot stand komen via Campagnes op het Platform. BuzzBoost heeft hierin slechts een bemiddelende rol.

  • BuzzBoost levert haar Dienst niet exclusief aan de Influencer. De Influencer aanvaardt dat BuzzBoost haar Dienst mogelijk ook levert aan influencers die concurreren met de Influencer.

 3. Levering van de Dienst

  • De levering van de Dienst door BuzzBoost vangt aan op het moment dat de Influencer een Account heeft aangemaakt.

  • De Influencer kan het leveren van de Dienst beëindigen door zijn Account te verwijderen. Het Account kan worden verwijderd door een e-mail te sturen naar info@buzzboost.app.

 4. Gebruik van het Platform

  • Om toegang te krijgen tot het Platform maakt de Influencer een Account aan in de app van BuzzBoost. Deze app is te downloaden via de reguliere app stores.

  • De Influencer is verantwoordelijk voor de juistheid en compleetheid van de informatie in zijn Account.

  • De Influencer dient de inloggegevens voor zijn Account vertrouwelijk te behandelen, veilig te bewaren en niet met derde partijen te delen.

  • Het is de Influencer niet toegestaan om zich op het Platform aan te melden onder een andere naam of zich op enige andere wijze voor te doen als een andere persoon of partij.

  • Het is de Influencer niet toegestaan om het Platform te modificeren, decompileren, reverse-engineeren of op enige andere wijze te gebruiken dan voor de door BuzzBoost Dienst.

  • BuzzBoost behoudt zich het recht voor om de Influencer met onmiddellijke ingang van het Platform te verwijderen of de toegang tot het Platform te blokkeren indien:
   • de Influencer de bepalingen in artikel 6.3, 6.4, 7.9 of 14.2 schendt;
   • de Influencer ondanks sommatie de verplichtingen uit deze overeenkomst niet nakomt, of als er redelijke gronden zijn om te vermoeden dat deze verplichtingen niet nagekomen zullen worden;
   • de Influencer zich schuldig maakt aan fraude, handelingen in strijd met de

wet en/of regelgeving, of onbetamelijk gedrag vertoont op grond waarvan in redelijkheid niet verwacht kan worden dat deze overeenkomst voortgezet wordt;

 • BuzzBoost klachten ontvangt van Bedrijven over de Influencer en de klacht wordt niet opgelost, zoals omschreven in artikel 13.3;
 • de Influencer jonger dan 18 jaar is.

 • BuzzBoost streeft naar een optimale beschikbaarheid van het Platform, maar kan hieromtrent geen garanties afgeven. Indien het Platform niet beschikbaar is anders dan door onderhoud en updates, zal BuzzBoost zich inspannen om dit zo spoedig mogelijk te verhelpen. BuzzBoost is niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat gedurende de periode dat het Platform niet beschikbaar is.

 • BuzzBoost zal het Platform regelmatig onderhouden en updaten. BuzzBoost zal hierbij trachten eventuele overlast voor de Influencer tot een minimum te beperken. Indien verwacht wordt dat een gepland onderhoud of geplande updates invloed hebben op de beschikbaarheid van het Platform, zal BuzzBoost de Influencer hier van tevoren over informeren.

 1. Campagnes en Overeenkomsten

  • Via het Platform kan de Influencer Campagnes bekijken en op Campagnes reageren.

  • De Campagne omvat een beschrijving van de voorwaarden waaraan de Influencer moet voldoen om aan de Campagne te kunnen deelnemen, de inhoud van het aanbod dat het Bedrijf aan de Influencer doet, de tegenprestatie die het Bedrijf van de Influencer verwacht, de duur van de Campagne en overige voorwaarden.

  • Het aanbod uit de Campagne kan bestaan uit producten, diensten en/of vouchers die door het Bedrijf zullen worden geleverd aan de Influencer.

  • Vouchers kunnen enkel worden gebruikt voor de in de Campagne aangeboden producten of diensten. Vouchers kunnen niet worden ingewisseld voor geld.

  • Er ontstaat een Overeenkomst op het moment dat de Influencer het aanbod in de Campagne accepteert. Deze Overeenkomst wordt aangegaan tussen de Influencer en het Bedrijf dat de Campagne geplaatst heeft. BuzzBoost is geen partij bij de Overeenkomst.

  • De Overeenkomst vangt aan op het moment dat de Influencer het aanbod in de Campagne accepteert en eindigt op het moment dat de Influencer Bewijsmateriaal heeft

  • Om aan te tonen dat de Influencer de afspraken uit de Overeenkomst is nagekomen, dient de Influencer Bewijsmateriaal aan te leveren. Dit bewijsmateriaal kan bestaan uit bijvoorbeeld foto’s of screenshots van posts en stories op Instagram, Google reviews, blogs, video’s of andere content die de Influencer in het kader van de Overeenkomst gemaakt heeft. Bewijsmateriaal kan worden geüpload via het Account van de Influencer.

 

 • Bewijsmateriaal mag geen misleidende, discriminerende, pornografische, beledigende, bedreigende of opruiende inhoud bevatten of anderszins in strijd zijn met de openbare orde, goede zeden of de wet. BuzzBoost behoudt zich het recht voor het publiceren van zulk Bewijsmateriaal te weigeren of van het Platform te verwijderen.

 • De Influencer is verantwoordelijk voor het tijdig nakomen van de Overeenkomst. BuzzBoost aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in gevallen dat de Influencer de Overeenkomst niet of niet tijdig nakomt.

 • BuzzBoost kan geen garanties afgeven aan de Influencer omtrent het vinden van en/of de hoeveelheid geschikte Campagnes.

 1. Gebruik van content

  • Bedrijven mogen door de Influencer gemaakte content enkel gebruiken binnen de context van de Overeenkomst waarvoor deze content gemaakt is. Het is Bedrijven niet toegestaan deze content voor andere promotieacties, advertenties of andere doeleinden te gebruiken.

  • BuzzBoost behoudt zich het recht voor om door Influencers gemaakte content die via het Platform wordt geüpload (bijvoorbeeld als Bewijsmateriaal) te gebruiken voor promotionele, statistische en analytische doeleinden.

  • BuzzBoost kan in voorkomende gevallen aanbieden content te maken voor de Influencer, bijvoorbeeld het maken van foto- en videobeelden. Als de Influencer instemt met en meewerkt aan het maken van deze content, verlenen Partijen elkaar het onherroepelijke recht om deze content te gebruiken voor promotiedoeleinden, waaronder publicatie op websites, sociale media of drukwerk. De content zal niet gebruikt worden op een manier die de reputatie van de andere Partij schaadt en/of haar producten of diensten in diskrediet brengt.

 

 • De bepalingen in dit artikel blijven van kracht nadat de Overeenkomst beëindigd is.

 1. Intellectuele eigendomsrechten

  • Alle Intellectuele Eigendomsrechten op het Platform en andere door BuzzBoost ontwikkelde logo’s en materialen zijn eigendom van BuzzBoost.

  • Het is de Influencer niet toegestaan om de door Intellectuele Eigendomsrechten beschermde materialen te kopiëren, te reproduceren of aan derden ter beschikking te stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BuzzBoost.

  • De Influencer vrijwaart BuzzBoost voor eventuele aanspraken van derden die voortvloeien uit enige inbreuk door de Influencer op de Intellectuele Eigendomsrechten van BuzzBoost.

  • Alle Intellectuele Eigendomsrechten op materialen die de Influencer bij BuzzBoost aanlevert, bijvoorbeeld bewijsmateriaal voor de uitvoering van een Overeenkomst, blijven eigendom van de Influencer.

  • De bepalingen in dit artikel blijven van kracht nadat de Overeenkomst beëindigd is.

 2. Aansprakelijkheid

  • BuzzBoost is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het leveren van de Dienst, tenzij de schade opzettelijk of door grove schuld of bewuste roekeloosheid is veroorzaakt.

  • In gevallen van aansprakelijkheid is BuzzBoost is niet aansprakelijk voor gevolgschade of immateriële schade.

  • Indien BuzzBoost aansprakelijk kan worden gesteld, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van het product, de dienst of de voucher aangeboden in de Campagne waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

  • De Influencer vrijwaart BuzzBoost tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de levering van de Dienst.

  • De Influencer vrijwaart BuzzBoost tegen alle aanspraken van derden en/of Bedrijven die verband houden met de uitvoering van Overeenkomsten tussen de Influencer en Bedrijven die via het Platform of op enige andere wijze via BuzzBoost als bemiddelende partij tot stand zijn gekomen.

  • BuzzBoost is niet aansprakelijk voor schade die de Influencer bij een Bedrijf en/of een andere derde partijen veroorzaakt.

 3. Persoonsgegevens

  • BuzzBoost verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van dergelijke gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG) en zal de verwerking van persoonsgegevens uitsluitend uitvoeren met het oog op het verlenen van de Dienst in overeenstemming met deze algemene voorwaarden. Meer informatie over hoe BuzzBoost omgaat met persoonsgegevens is te vinden in het Privacybeleid van BuzzBoost.

 4. Overmacht

  • Een tekortkoming in de levering van de Dienst kan niet aan BuzzBoost worden toegerekend als er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan een situatie die niet te wijten is aan de schuld van BuzzBoost en die noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor de rekening van BuzzBoost komt, waaronder wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computervirussen, stakingen, slechte weersomstandigheden, stakingen, werkonderbrekingen, brand, ziekte van personeel, pandemieën et cetera.

  • Wanneer er sprake is van overmacht zal de levering van de Dienst gedurende de periode dat er sprake is van overmacht worden opgeschort, zonder dat daarbij enige verplichting voor BuzzBoost ontstaat om potentiële schade aan de Influencer te vergoeden.

 5. Klachten

  • Indien de Influencer een klacht heeft over het Platform van BuzzBoost, het leveren van de Dienst of Bedrijven die zich niet aan afspraken houden met betrekking tot het Platform of Campagnes, dient de Influencer deze schriftelijk in te dienen. BuzzBoost zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht op de klacht reageren. Indien het voor BuzzBoost nog niet mogelijk is om binnen 14 dagen een inhoudelijke reactie te geven, bevestigt zij de ontvangst van de klacht en geeft zij een indicatie van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke reactie op de klacht te geven.

  • Indien de klacht gegrond is, zal BuzzBoost de klacht binnen een redelijke termijn oplossen. BuzzBoost zal proberen een inschatting te geven van wat als een redelijke termijn wordt beschouwd met betrekking tot deze klacht.

  • Als BuzzBoost klachten ontvangt van Bedrijven over de Influencer, zal BuzzBoost de Influencer hierop aanspreken en, afhankelijk van de aard van de klacht, de Influencer de kans geven om de klacht op te lossen. Indien de klacht niet wordt opgelost, behoudt BuzzBoost zich het recht voor om de Influencer van het Platform te verwijderen.

 6. Overige bepalingen

  • Het gebruik van de mannelijke voornaamwoorden "hij", "hem", "zijn" of soortgelijke termen in deze overeenkomst worden geacht ook vrouwelijke en onzijdige geslachten te omvatten en het gebruik van het enkelvoud wordt geacht ook het meervoud te omvatten.

  • Partijen doen geen uitlatingen over de andere Partij en/of de door haar aangeboden producten of diensten die de reputatie van de andere Partij kunnen schaden en/of de door haar aangeboden producten of diensten in diskrediet kunnen brengen.

  • Partijen dragen er zorg voor dat hun verplichtingen jegens de andere Partij eveneens worden nagekomen door hun werknemers, vertegenwoordigers en/of opdrachtnemers.

  • De Influencer zal zijn rechten en plichten die voortvloeien uit het gebruik van de Dienst niet overdragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BuzzBoost.

  • Indien BuzzBoost haar rechten en verplichtingen die voortvloeien uit het leveren van de Dienst overdraagt aan een derde partij zal BuzzBoost de Influencer hier schriftelijk van op de hoogte stellen.

  • Het niet onmiddellijk uitoefenen van enig recht dat Partijen krachtens deze overeenkomst hebben, zal in geen geval een afstand van recht door deze Partijen geacht worden te zijn.

 7. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  • Op alle rechtsverhoudingen tussen BuzzBoost en de Influencer is Nederlands recht van toepassing.

  • Indien er geschillen ontstaan naar aanleiding van de Dienst, zullen Partijen zich inspannen om onderling tot een oplossing te komen alvorens een beroep te doen op de rechter.

  • Wanneer het Partijen niet lukt een geschil naar aanleiding van de Dienst onderling te beslechten, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank binnen Nederland.

 8. Privacy policy
  • Als Influencer bevestig je dat je kennis hebt genomen van onze privacy policy. Deze is te raadplegen via de volgende link: Privacy Policy
Volg ons
Buzzboost Group B.V. (KvK: 93338589) © 2024 All rights reserved.
cross